5eebbf15953e439982668d0895ecf939.png

姓名:朱凤祥

职称:教授

联系方式:zfx201989@sxu.edu.cn

介绍:

朱凤祥 1989.01. 男,博士,山西大学青年百人,化学化工学院教授。研究方向:有机合成。在 Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Sci.、Org. Lett. 、J. Catal.、ChemSusChem  等期刊发表论文30余篇。主持国家自然科学基金1项,以及多项省级项目。

学习与工作经历:

2019.01-至今 山西大学,化学化工学院,教授

2015.10-2018.09 德国莱布尼茨催化研究所(LIKAT),博士

2012.09-2015.06 华中师范大学,硕士

2008.09-2012.06 许昌学院,学士

研究方向:有机合成

研究生招生:有机化学及制药工程

主持科研项目

1. 山西大学高层次人才事业启动经费;

2. 国家自然科学基金(青年);

3. 山西省教育厅高校科技创新项目;

4. 山西省回国留学基金;

5. 山西省自然科学基金(面上)。

代表性论文:

1. F. Zhu,* Y. Yang, S. Shi,  Adv. Synth. Catal.  2023, DOI 10.1002/adsc.202300956;

2. F. Zhu,* Z. Li, X.-F. Wu,  Org. Lett.  2023,  25 , 8535;

3. F. Zhu,* P. Yin,  Chem. Eur. J. 2023,  29 , e202301826;

4. F. Zhu,* J. Luo, X.-F. Wu,  J. Catal. 2023,  424 , 102;

5. F. Zhu,* P. Yin, P. Zhang,  J. Org. Chem. 2023,  88 , 5153;

6. F. Zhu,* P. Yin,  J. Org. Chem. 2023,  88 , 4352;

7.  F. Zhu,* J. Xue, P. Yin,  Chem. Eur. J. 2023,  29 , e202203079 ( Hot paper );

8. F. Zhu,* J. Xue, X.-F. Wu,  Tetrahedron , 2023,  149 ,133735;

9. F. Zhu,* P. Yin, X.-F. Wu,  Chem. Sci. 2022,  13 ,12122;

10. P. Zhang, W. Li, X. Zhu, Y. Li, X. Zhao, S. Shi, F. Zhu, et al.  Adv. Synth. Catal. 2022,  364 , 3316;

11. Y. Li, F. Zhu, Z. Wang, X.-F. Wu,  Chem. Commun.  2018,  54 , 1984;

12. F. Zhu, X.-F. Wu,  New J. Chem. 2018,  42 , 10396;

13. F. Zhu, X.-F. Wu,  J. Org. Chem. 2018,  83 , 13612;

14. F. Zhu, X.-F. Wu,  Org. Lett.  2018,  20 , 3422;

15. F. Zhu, A. Spannenberg, X.-F. Wu,  Chem. Commun. 2017,  53 , 13149;

16. F. Zhu, Z. Wang, Y. Li, X.-F. Wu,  Chem. Eur. J. 2017,  23 , 3276 ( Hot paper );

17. Y. Li, C. Wang, F. Zhu, Z. Wang, P. H. Dixneuf, X.-F. Wu,  ChemSusChem , 2017,  10 , 1341.

18. F. Zhu, Y. Li, Z. Wang, R. V. Orru, B. U. Maes, X.-F. Wu,  Chem. Eur.   J . 2016,  22 , 7743 ( Hot paper );

19. F. Zhu, Y. Li, Z. Wang, X.-F. Wu,  Angew. Chem. Int. Ed. 2016,  128 , 14357;

20. F. Zhu, Y. Li, Z. Wang, X.-F. Wu,  Adv. Synth. Catal. 2016,  358 , 3350;

21. F. Zhu, Y. Li, Z. Wang, X.-F. Wu,  Catal. Sci. Technol. 2016,  6 , 2905;

22. F. Zhu, G. Yang, S. Zhou, X.-F. Wu,  RSC Adv.  2016,  6 , 57070;

23. Y. Li, K. Dong, F. Zhu, Z. Wang, X.-F. Wu,  Angew. Chem. Int. Ed. 2016,  55 , 7227;

24. Y. Li, Zhu, Z. Wang, X.-F. Wu,  ACS Catal. 2016,  6 , 5561;

25. F. Zhu, X.-F. Wu,  ChemCatChem , 2016,  8 , 3710;

26. F. Zhu, L. Zhu-Ge, G. Yang, S. Zhou,  ChemSusChem , 2015,  8 , 609.

院所中心
校内门户
TOP