9e999497cbc840a39131139ae6d78f81.png姓名:逯宇轩

职称:副教授

邮箱:yuxuanlu@sxu.edu.cn


介绍:

逯宇轩,博士毕业于湖南大学化学化工学院,师从邹雨芹教授、王双印教授,从事有机分子电催化转化以及电催化剂设计等方面的科研工作。在有机分子电催化转化反应机制研究、缺陷电催化剂设计以及单原子催化剂合成与表征方面的研究方面拥有丰富经验和较为深刻的认识。至今为止,在国际知名的SCI学术期刊上共发表论文20余篇,以第一作者/通讯作者的身份在Angew. Chem. Int. Ed、Adv. Mater.(2篇)、ACS Catal、Nano Res.、Sci. China Chem.等学术期刊上发表研究论文10篇,其中ESI高被引论文3篇,封面论文1篇,所发表论文的引用次数超过1000次。


学习与工作经历:

2023/06-至今,山西大学,化学化工学院

2020/09-2023/6,湖南大学化学化工学院,博士

2018/09-2020/6,湖南大学化学化工学院,硕士


研究方向:电化学催化、有机分子电化学转化、电催化剂设计


主持科研项目:

1. 山西大学“高层次人才引进”科研启动经费,2023-2026;


代表性论文:

[1] Yuxuan Lu#, Chung-Li Dong#, Yu-Cheng Huang#, Yuqin Zou*, Zhijuan Liu, Yanbo Liu,Yingying Li, Nihan He, Jianqiao Shi, Shuangyin Wang, Identifying the Geometric Site Dependence of Spinel Oxides for the Electrooxidation of 5-Hydroxymethylfurfural, Angew. Chem. Ed. Int., 2020, 59, 19215.

[2] Yuxuan Lu#, Tianyang Liu#, Chung-Li Dong#, Yu-Cheng Huang#, Yafei Li#, Jun Chen#, Yuqin Zou,* and Shuangyin Wang Tuning the selective adsorption site of biomass on Co3O4 by Ir single atoms for electrosynthesis. Adv. Mater. 2021, 2007056.

[3] Yuxuan Lu#, Tianyang Liu#, Chung-Li Dong#, Chunming Yang#, Ling Zhou#, Yu-Cheng Huang, Yafei Li, Bo Zhou, Yuqin Zou,* and Shuangyin Wang* Tailoring Competitive Adsorption Sites by Oxygen-Vacancy on Cobalt Oxides to Enhance the Electrooxidation of Biomass. Adv. Mater. 2021, 2107185.

[4] Yuxuan Lu#, Yingying Li#, Bo Zhou, Jingcheng Wu, Ling Zhou, Yuping Pan, Zhongcheng Xia, Ming Yang, Yandong Wu, Zenran Yuan, Rixin Peng, Zhijie Kong, Shuangyin Wang* , Yuqin Zou* Anodic Electrosynthesis of Amide from Alcohol and Ammonia. CCS Chem. 2023, doi:10.31635/ccschem.023.202302727

[5] Yuxuan Lu#, Tianyang Liu#, Yu-Cheng Huang#, Ling Zhou#, Yingying Li, Wei Chen, Liu Yang, Bo Zhou, Yandong Wu, Zhijie Kong, Zhifeng Huang, Yafei Li,* Chung-Li Dong,* Shuangyin Wang, and Yuqin Zou*. Integrated Catalytic Sites for Highly Efficient Electrochemical Oxidation of the Aldehyde and Hydroxyl Groups in 5‐Hydroxymethylfurfural. ACS Catal. 2022, 12, 4242-4251.

[6] Yuxuan Lu#, Chung-Li Dong#, Yu-Cheng Huang#, Yuqin Zou,* Yanbo Liu,Yingying Li, Nana Zhang, Wei Chen,Ling Zhou, Hongzhen Lin* and Shuangyin Wang. Hierarchically nanostructured NiO-Co3O4 with rich interface defects for the electro-oxidation of 5- hydroxymethylfurfural. Sci. China Chem., 2020, 63, 980.

[7] Yuxuan Lu, Ling Zhou, Shuangyin Wang*, Yuqin Zou* Defect engineering of electrocatalysts for organic synthesis. Nano Res., 2023, 16, 1890-1912.

[8] Yuxuan Lu, Yuqin Zou*, Weixing Zhao, Minxue Wang, Chongyang Li, Siming Liu, Shuangyin Wang*, Nanostructured electrocatalysts for electrochemical carboxylation with CO2. Nano selec, 2020, 1, 135-151.

[9] Chunming Yang, Chuantao Wang, Lihai Zhou, Wen Duan, Yuanyuan Song, Fuchun Zhang , Yanzhong Zhen, Junjun Zhang, Weiwei Bao, Yuxuan Lu*, Danjun Wang*, Feng Fu* Refining d-band center in Ni0.85Se by Mo doping: A strategy for boosting hydrogen generation via coupling electrocatalytic oxidation 5-hydroxymethylfurfural. Chem. Eng. J., 2021, 422, 130125.

[10] Chunming Yang#, Yuxuan Lu#, Le Zhang, Zhijie Kong, Tianyi Yang, Li Tao,* Yuqin Zou,* and Shuangyin Wang* Defect Engineering on CeO2-Based Catalysts for Heterogeneous Catalytic Applications. Small Struct. 2021, 2100058.

[11] Zhijie Kong, Dongcai Zhang, Yuxuan Lu, Chunming Yang, Shiqian Du, Wei Li, Li Tao,* and Shuangyin Wang* Advanced Cathode Electrocatalysts for Fuel Cells: Understanding, Construction, and Application of Carbon-Based and Platinum- Based Nanomaterials. ACS Materials Lett. 2021, 3, 1610-1634.

[12] Bo Zhou, Yingying Li, Yuqin Zou*, Wei Chen, Wang Zhou, Minglei Song, Yujie Wu, Yuxuan Lu, Jilei Liu, Yanyong Wang*, Shuangyin Wang* Pt-modulated Redox Property and HMF Adsorption Kinetics of Ni(OH)2 for Biomass Upgrading. Angew. Chem. Ed. Int., 2021, 60, 22908.

[13] Ling Zhou, Yingying Li, Yuxuan Lu, Yuqin Zou*, Shuangyin Wang pH-Induced Selective Electrocatalytic Hydrogenation of Furfural on Cu Electrode. Chinese J. Catal. 2022. 43, 3142, 3153.

[14] Bo Zhou, Mengyu Li, Yingying Li, Yanbo Liu, Yuxuan Lu, Wei Li, Yujie Wu, Jia Huo, Yanyong Wang *, Li Tao*, Shuangyin Wang Cobalt-regulation-induced dual active sites in Ni2P for hydrazine electrooxidation. Chinese J. Catal. 2022. 43, 1131-1138.

[15] Yujie Wu, Jun Wang, Gen Huang, Shiqian Du, Jiaqi Lin, Bo Zhou, Yuxuan Lu, Dongdong Wang, Miaoyu Li, Li Tao*, Shuangyin Wang, Phosphotungstic acid modification boosting the cathode methanol tolerance for high-temperature direct methanol fuel cells. J. Power Source, 2022, 541, 231643.

[16] Yanwei Zhu, Jianqiao Shi, Yingying Li, Yuxuan Lu, Bo Zhou, Shuangyin Wang, Yuqin Zou, Understanding the Surface Segregation Behavior of Bimetallic CoCu toward HMF Oxidation Reaction. J. Energy Chem., 2022, 74, 85-90.

[17] Yujie Wu, Minglei Song , Yucheng Huang , Yingying Li, Yuxuan Lu, Bo Zhou, Dongdong Wang , Chung-li Dong, Yanyong Wang*, Shuangyin Wang* Promoting Surface Reconstruction of NiFe Layered Double Hydroxides via Intercalating [Cr(C2O4)3]3- for Enhanced Oxygen Evolution. J. Energy Chem., 2022, 74, 140-148.

[18] Chunming Yang, Yuxuan Lu, Wen Duan, Zhijie Kong, Zhifeng Huang, Tianyi Yang, Yuqin Zou, Ru Chen,* and Shuangyin Wang* Recent Progress and Prospective of Nickel Selenide-Based Electrocatalysts for Water Splitting. Energy Fuels, 2021, 35, 14283-14303

[19] Bo Zhou, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Nana Zhang, Yandong Wu, Yuxuan Lu, Xu Yue, Zhaohui Xiao, Yuqin Zou*, Shuangyin Wang Activity origin and alkalinity effect of electrocatalytic biomass oxidation on nickel nitride. J. Energy Chem., 2021, 61, 179-185.

[20] Ling Zhou, Xiaorong Zhu, Hui Su, Hongzhen Lin, Yanhong Lyu, Xu Zhao, Chen Chen, Nana Zhang, Chao Xie, Yingying Li, Yuxuan Lu, Jianyun Zheng, Benrt Johannessen, San Ping Jiang, Qinghua Liu, Yafei Li, Yuqin Zou* Shuangyin Wang Sci. China Chem., 2021, 64: 1586-1595.

[21] Peng Zhou, Xingshuai Lv, Shasha Tao, Jingcheng Wu, Hongfang Wang, Xiaoxiao Wei, Tehua Wang, Bo Zhou, Yuxuan Lu, Thomas Frauenheim, Xianzhu Fu, Shuangyin Wang, Yuqin Zou*. Heterogeneous-Interface-Enhanced Adsorption of Organic and Hydroxyl for Biomass Electrooxidation. Adv. Mater. 2022, 34, 2204089.

[22] Leitao Xu, Zhifeng Huang, Ming Yang, Jingcheng Wu, Wei Chen, Yandong Wu, Yuping Pan, Yuxuan Lu, Yuqin Zou*, and Shuangyin Wang*. Salting-out aldehyde from electrooxidation of alcohol with 100% selectivity. Angew. Chem. Ed. Int., 2022, 202210123.

[23] Yuping Pan, Yingying Li, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Jingcheng Wu, Jianqiao Shi, Yuxuan Lu, Ming Yang, Shuangyin Wang, Yuqin Zou*. Unveiling the synergistic effect of multi-valence Cu species to promote formaldehyde oxidation for anodic hydrogen production. Chem, 2023, 9, 963-977.

[24] Jingcheng Wu, Leitao Xu, Yingying Li, Chung-Li Dong, Yuxuan Lu, Ta Thi Thuy Nga, Zhijie Kong, Song Li, Yuqin Zou,* Shuangyin Wang*. Anodic Cross-Coupling of Biomass Platform Chemicals to Sustainable Biojet Fuel Precursors. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 23649-23656.

[25] Jingcheng Wu, Zhijie Kong, Yingying Li, Yuxuan Lu, Peng Zhou, Hongfang Wang, Leitao Xu, Shuangyin Wang, Yuqin Zou*. Unveiling the Adsorption Behavior and Redox Properties of PtNi Nanowire for Biomass-Derived Molecules Electrooxidation. ACS Nano 2022, 16, 21518-21526.院所中心
校内门户
TOP