b0f848ed638d49a2bd88b5bc78614944.png

姓名:刘志敏

职称:讲师

联系方式:luckzhmliu@sxu.edu.cn

邮箱:luckzhmliu@sxu.edu.cn

介绍:

2014年获山西大学青年教师基本功竞赛优秀奖

2019年主持校级教改项目

学习与工作经历:

2008/07 至今,山西大学,化学化工学院

2005/09 2008/06,中山大学,博士

2002/09 – 2005/06,广西师范大学,硕士

1998/09 – 2002/06,山西大同大学,学士

讲授课程:物理化学、物理化学实验

研究方向:多孔材料的设计与合成

主持科研项目:

1. 国家自然科学基金青年基金,21306108,疏水微介孔分子筛的设计及其在选择性费托合成中的应用,2014/1-2016/12,25万元,已结题,主要参与人。

2. 国家自然科学基金青年基金,21201113,基于有机小分子构筑的无机-有机杂化类多铁材料的研究,2013/1-2015/12,23万元,已结题,主要参与人。

代表性论文:


(1)  Zhi-Min Liu(#) (*)Crystal structure of  6-bis(3-methylpyridinyl)hexahydro-

4,8-ethenopyrrolo-[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetrone, C24H20N4O4Z. Kristallogr. NCS., 2016, 231(2): 551–552

(2) Zhi-Min Liu(#) (*)Crystal structure of -((1,3,5,7-tetraoxo-6-(pyridin-3-ylmethyl

)-3,3a,4,4a,5,6,7,7a,8,8a-decahydro-4,8-ethenopyrrolo[3,4-f ]isoindol-2(1H)-yl) methyl)pyridin-1-ium-κN-trichloridocobalt(II)hemihydrate,C24H22Cl3CoN4O4.5

Z. Kristallogr. NCS., 2016, 231(3): 965966

(3) Zhi-Min Liu(#) (*)Crystal structure of 4’-[(1,3,5,7-tetra-oxo-1,3,3a,4,4a,5,7,7a

,8,8a-decahydro-4,8-ethenopyrrolo[3,4-f]isoindole-2,6-di-yl)bis(methylene)]bis(pyridin-1-ium)dinitrateActa Cryst. E.2015E71o986-o987

(4) Zhi-Min Liu(#) (*), Sheng-Run ZhengSi-Si FengCrystal structure of

[3-(1H-benzimidazol-2-yl)propanoato-κN3][3-(1H-benzimidazol-2-yl) propanoic

acid- κN ]copper(I), Acta Cryst. E.2015E71):m5-m6

(5) Hui-Juan YuZhi-Min LiuShao-Yun YinKai WuZhang-Wen WeiMei Pan*Cage-opening supramolecular isomerism in Cu(II) complexesInorg. Chem. Commun., 201786223–226

(6) Zhi-Quan YuMei Pan*Ji-Jun JiangZhi-Min Liu Cheng-Yong Su*

Anion Modulated Structural Diversification in the Assembly of Cd(II) Complexes

Based on a Balance-like Dipodal LigandCryst. Growth Des20121212):2389-2396

授权专利:


一种苯并咪唑衍生物镉配合物及其制备方法,ZL 2016 1 00404


院所中心
校内门户
TOP